ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ

2017-ᒥ ᐅᒥᐊᕐᕈᐊᑰᕐᑎᓯᓂᒃᑯᑦ ᐱᓯᓂᓰᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᔭᐅᓂᖏᑦ

ᑐᓴᕐᑕᐅᑎᑕᖏᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᕐᓄᑦ ᐱᓇᓱᕝᕕᖓᑕ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᐅᑉ (ᑫᐋᔩ) ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐱᓯᓂᓯᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓯᓂᓯᓂᒃ ᓇᒻᒥᓂᓖᑦ ᑮᓇᐅᔭᕐᑎᒍᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᔭᐅᒍᒪᔪᑦ 2017-ᒥ ᐊᐅᔭᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐊᒥ ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᑎᑕᐅᒍᓐᓇᓚᖓᔪᑦ ᐅᒥᐊᕐᕈᐊᑰᕐᑎᓯᒍᑎᓄᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᐅᒃᑯᐃᒥᔪᖅ.

ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᑎᑕᐅᒍᓐᓇᓚᖓᔪᑦ ᑕᒪᖏᑦ ᐱᒋᐊᕐᕕᓕᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓯᓂᓯᒥᓂᒃ ᐅᓄᕐᓰᒋᐊᕐᑐᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᒃ ᐅᒥᐊᕐᕈᐊᑰᕐᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᐅᒃᑯᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᒐᑦᓭᑦ.

ᐃᑲᔪᕐᑕᐅᒍᒪᐅᑏᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᒋᐊᓖᑦ ᐃᓗᐃᒃᑲᓄᑦ ᐱᓯᓂᓯᒥᒃ ᐸᕐᓀᓯᒪᐅᑎᓄᑦ ᑐᓂᔭᐅᓗᑎᓗ ᑫᐋᔩᑉ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᕐᓄᑦ ᐱᓇᓱᕝᕕᖓᓄᑦ ᐁᐸᔭᓕ 5, 2017-ᒍᓚᐅᕐᑎᓇᒍ, ᓯᕗᓪᓕᐹᒃᑰᓛᕐᑐᓄᑦ ᐊᐅᔭᖅ ᐅᒥᐊᕐᕈᐊᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒣ 5, 2017-ᒍᓚᐅᕐᑎᓇᒍ, ᑭᖑᓪᓕᐹᒃᑰᓛᕐᑐᓄᑦ ᐅᑭᐊᒥ.

 

ᑐᑭᓯᒋᐊᓪᓚᕈᒪᒍᑦᓯ ᐅᒥᐊᕐᕈᐊᑰᕐᑐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᑎᑕᐅᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓘᓐᓀᓄᑦ ᐱᓯᓂᓯᓄᐊᖓᔪᓄᑦ ᐊᐱᕐᓱᕈᒪᒍᑦᓯ, ᐅᖄᕕᒋᓗᒋᑦ ᑫᐋᔩᑉ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᓕᕆᓂᕐᓄᑦ ᐱᓇᓱᕝᕕᖓ ᑰᑦᔪᐊᒥ ᐅᖄᒍᑎᖓ 819-964-2961 ᐱᑐᑦᓯᒪᐅᑎᖓ 2247.

 

ᐅᖄᕕᐅᒍᓐᓇᑐᖅ:

ᒥᓂ ᐁᐸᔭᖄᒻ
ᐊᓪᓚᑎ
ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᓕᕆᓂᕐᓄᑦ ᐱᓇᓱᕝᕕᒃ
ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ
ᐅᖄᒍᑎᖓ 819-964-2961, ext. 2247

www.krg.ca