ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ

ᑎᒥᐅᑉ ᐊᓪᓚᑎᖏᑦ

ᐱᓇᓱᑦᑎᐅᔪᑦ ᑕᒡᒐᓂ ᐊᓪᓚᑎᒻᒪᕆᐅᑉ ᐊᓪᓚᕕᖓᓂ ᑲᑎᒪᓂᓕᒫᕐᓂ ᐁᓯᒪᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᖁᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᑎᙵᔨᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᓂ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᑎᙵᓕᕐᐸᑕ ᐊᓪᓚᑕᐅᑦᓯᐊᖃᑦᑕᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᓘᓐᓇᓕᒫᑎᒃ ᐱᖁᔭᙳᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᒋᐊᓖᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᓂ.

Ina Gordon v2 ᑎᒥᐅᑉ ᐊᓪᓚᑎᒻᒪᕆᖓ
ᐁᓇ ᑯᐊᑕᓐ
levina gordon ᑎᒥᐅᑉ ᐊᓪᓚᑎᒻᒪᕆᖓᓄᑦ ᐃᑲᔪᕐᑎ
ᓕᕖᓇ ᑯᐊᑕᓐ
Lolly Gordon v2 ᑎᒥᐅᑉ ᐊᓪᓚᑎᒻᒪᕆᖓᓄᑦ ᐃᑲᔪᕐᑎ
ᓚᓕ ᑯᐊᑕᓐ