ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ

KRG-ᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᑎᒪᓛᓕᕐᒥᔪᑦ

2019-ᒥ, KRGᑉ ᓄᓇᓕᓕᒫᓄᑦ ᑲᑎᙵᔨᖏᑦ ᑲᑎᒪᓂᖃᖃᑦᑕᓛᕐᑐᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᐅᓪᓗᓂ:

  • ᕕᕗᐊᕆ 26-ᒥᑦ 29 ᒧᑦ, ᑰᑦᔪᐊᕌᐱᒃ
  • ᒣ 27-ᒥᑦ 30-ᒧᑦ ᐊᐅᐸᓗᒻᒥ
  • ᓯᑉᑏᒻᐱᕆ 9-ᒥᒃ 12-ᒧᑦ, ᑰᒃᔪᐊᒥ
  • ᓅᕕᒻᐱᕆ 25-ᒥᒃ 28-ᒧᑦ, ᑰᒃᔪᐊᒥ